Save the date! Veiligheidsconferentie 2023

Op donderdag 9 februari 2023 zal er een veiligheidsconferentie plaatsvinden in het gemeentehuis. De conferentie staat in het teken van het Integraal Veiligheidsplan, dat we in 2023 willen vaststellen.

Datum: 9 februari 2023 17.00 – 22.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Zuidplas
Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel

Vanaf 17.00 uur bent u welkom en is er een dinerbuffet. We starten met een gezamenlijk programma onder leiding van Ewout Genemans. Jeroen van den Broek zal vertellen over straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit.

Na dit gezamenlijke gedeelte gaan we graag met u, maatschappelijke instellingen, inwoners en ondernemers in gesprek. In deelsessies willen we praten over welke prioriteiten belangrijk zijn voor het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026.

De deelsessies hebben als onderwerp “Cybercrime en maatschappelijk ongenoegen”, “Jeugd en Zorg” en “Ondermijning”.

Na een gezamenlijke terugkoppeling zal rond 21.30 uur de netwerkborrel starten.

Meer informatie over het programma en inschrijving volgt nog.

Noteer 9 februari alvast in uw agenda!

 

 

Groot onderhoud Coenecoopbrug oktober 2022

De Coenecoopbrug is een van de belangrijke verbindingen over de Gouwe tussen Waddinxveen en Gouda. Het is een drukke verkeersader in de regio en voor de binnenvaart dé route Rotterdam – Amsterdam.

We willen dat de brug altijd veilig is. Voor de auto’s, vrachtwagens, bussen en fietsers die over de bruggen rijden. Maar ook voor schepen die de brug passeren. We willen dat de regio goed bereikbaar blijft, ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we de brug regelmatig onderhouden. De komende jaren voeren we groot onderhoud aan de Coenecoopbrug uit. Dat gebeurt in 2 fases.

Waarom onderhoud in 2 fases?

In de periode 14 oktober – 31 oktober 2022 voert ProRail onderhoud uit aan de Lage Gouwespoorbrug in Gouda. Dan wordt de vaarweg sowieso gestremd. Om stremmingen voor de scheepvaart zo veel als mogelijk te beperken voert de provincie daarom een deel van haar onderhoud aan de Coenecoopbrug uit tegelijkertijd met deze werkzaamheden van ProRail. We kunnen in deze korte periode niet alle werkzaamheden uitvoeren, maar doen dan zoveel mogelijk werkzaamheden waarbij een vaarwegstremming nodig is, zodat we in de 2e fase minder vaarwegstremmingen nodig hebben. Zo beperken we de overlast.

Planning

Het onderhoud aan de Coenecoopbrug voeren we in twee fases. Uitvoering fase 1 gebeurt in oktober 2022. Uitvoering fase 2 staat gepland voor 2024/2025.

Werktijden fase 1

De werkzaamheden duren van vrijdag 14 oktober 2022 (20.00uur) tot en met maandag 31 oktober 2022 (05.00 uur)

Wat gaat er gebeuren?

In deze fase doet de provincie het onderhoud van het val (beweegbare deel van de brug) en diverse betonreparaties in de bascule kelder (het gebouw waar het draaipunt en een contragewicht van de brug staat). We vernieuwen de bovenste laag van de hoofdrijbaan en het fietspad en repareren en conserveren de stalen delen van de brug

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De vaarweg is volledig gestremd voor beroeps- en recreatievaart. De Coenecoopbrug is in genoemde data en tijden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer wat normaal over de rijbaan rijdt. Dit verkeer wordt omgeleid.

Alleen voetgangers, fietsers, scootmobiles, snor- bromfietsers kunnen met gepaste snelheid over de brug heen onder begeleiding van verkeersregelaars. Het kaartje met omleidingsroutes en de laatste updates vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. Kijk op www.zuid-holland.nl/coenecoopbrug

Vragen of contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden aan de Coenecoopbrug? Dan kunt u terecht bij het Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland. Stuur uw e-mail naar zuidholland@pzh.nl of bel 070 441 6611. Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

21-1999-900v1-coenecoopbrug-jj

 

Brief brandweer: sleutelbuissysteem vervalt per augustus 2022

Op 22 december 2021 heeft de brandweer Hollands Midden een brief verstuurd aan alle ondernemers die voor hun gebouw een brandmeldinstallatie hebben met een rechtstreekse doormelding via het Openbaar Meld Systeem (OMS) naar de meldkamer brandweer. Ter informatie treft u in de bijlage de brief aan.

Heeft u deze brief ook ontvangen? Of heeft uw gebouw een brandmeldinstallatie met een rechtstreekse doormelding via het OMS naar de meldkamer van de brandweer en maakt u gebruik van een sleutelbuissysteem?

De brandweer zal de sleutelbuizen nog blijven gebruiken tot en met 31 augustus 2022. Daarna wordt er geen gebruik meer gemaakt van de brandweersleutelbuis. Dat betekent dat u een andere, alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer dient te realiseren vóór 31 augustus 2022. In de bijgaande brief zijn door de brandweer de alternatieven aangegeven.

Brandweersleutelbuis schuifpoort hoofdentree

Afgelopen week heeft de VvE Gouwe Park deze brief via de brandweer ontvangen i.v.m. de brandweersleutelbuis die is geplaatst in de schuifpoort ter hoogte van de hoofdentree. De VvE Gouwe Park zal zo spoedig mogelijk een alternatieve toetredingsvoorziening voor de brandweer realiseren, zodat het bedrijventerrein in geval van calamiteiten toegankelijk blijft voor de brandweer.

https://vvegouwepark.nl/wp-content/uploads/2022/07/Brief-brandweer-sleutelbuissysteem-vervalt-OMS-gouda-2021-12-22-versie-1.0.pdf

 

Jaarlijkse schouw

Op donderdag 30 juni van 13.30 tot 15.30 uur vindt de jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein plaats. Tijdens deze schouw worden door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen verbeterpunten in het kader van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein geïnventariseerd. Ook wordt in beeld gebracht welke verbeteringen geconstateerd zijn sinds de schouw van vorig jaar.

Hebt u aandachtspunten gesignaleerd? Of wilt u deelnemen aan deze schouw? Geef het door aan de parkmanager.

 

Vooraankondiging Leden- en ondernemersbijeenkomst 19 mei 2022

Geachte ondernemers Gouwe Park,

Leden- en ondernemersbijeenkomst

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Gouwe Park nodigt u graag uit voor de jaarlijkse leden- en ondernemersbijeenkomst met aansluitend een gezellige BBQ.

Datum: Donderdag 19 mei 2022
locatie: Metacon-Next – Zuidbaan 450
tijdstip: 17.00 – 19.00 uur

Het programma wordt in mei aan u verstuurd. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers ten behoeve van de catering, vragen we u wel zich vooraf even aan te melden.

Ja! Ik kom naar de leden- en ondernemersbijeenkomst: aanmelden»

We zien graag uw reactie tegemoet!

Update handhaving VvE Gouwe Park

T.a.v. VVE Gouwe Park,

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is bezig met de handhaving van de eisen uit het beeldkwaliteitsplan op het Gouwe Park. De ondernemers van Gouwe Park zijn hierover in mei 2020 uitgebreid geïnformeerd. Dit bericht is bedoeld om de ondernemers te informeren over de voortgang van het handhavingstraject.

Wat is het belang van handhaving op het beeldkwaliteitsplan?
Met het beeldkwaliteitsplan zorgen we voor het behoud van een hoogwaardig, duurzaam en representatief Gouwe Park. Met de handhaving van het beeldkwaliteitplan wil het Bedrijvenschap de kwaliteit en de ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein waarborgen.

Waarop ziet de handhaving?
Het Bedrijvenschap Regio Gouda is in 2020 gestart met de handhaving van het beeldkwaliteitplan op het Gouwe Park. Periodiek wordt een schouw gehouden van de overtredingen. Het handhavingstraject richt zich op dit moment op de volgende elementen:

– Gebruik van de drie meter zone;
– Reclame-uitingen en;
– Opslag en/of illegale bouwsels op het buitenterrein.

Deze elementen uit het beeldkwaliteitsplan bepalen in belangrijke mate de beeldkwaliteit op het Gouwe Park.

Overzicht aantal situaties
Inmiddels zijn diverse controles uitgevoerd en ondernemers aangeschreven met het verzoek de geconstateerde overtredingen op te heffen.

In totaal zijn 85 overtredingen geconstateerd, naar aanleiding waarvan de betreffende ondernemers zijn aangeschreven. Van deze 85 aanschrijvingen zijn inmiddels 21 overtredingen opgeheven. Hiervan zien 11 gevallen op de inrichting van de groenstrook, 7 gevallen op de reclame-uiting en 1 geval betreft illegale opslag/bouwsels. Daarnaast waren er ook veel vragen over de toepassing van de eisen uit het beeldkwaliteitplan. In onderling overleg zijn hierover goede afspraken gemaakt en vastgelegd. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe vlaggenmasten of de inrichting van de driemeter zone bij een nieuw perceel.

Van de 64 openstaande dossiers gaat het in 36 gevallen om de inrichting van de driemeter zone, in 16 gevallen om reclame-uitingen en in 12 gevallen om opslag/illegale bouwsels op het buitenterrein. Van de 64 openstaande dossiers zijn we inmiddels met 28 ondernemers in overleg om tot een oplossing te komen. In 17 gevallen moet er nog een eerste aanschrijving worden verzonden, het gaat hierbij om nieuwe gevallen bij bedrijven die bijvoorbeeld net zijn gevestigd op het Gouwe Park en bij de realisatie onvoldoende oog hebben gehad voor de eisen uit het beeldkwaliteitplan. Bij de resterende 19 gevallen is er (nog) geen zicht op een oplossing. De betreffende ondernemers worden binnenkort voor de tweede of derde keer aangeschreven en voor zover nodig in gebreke gesteld. Het Bedrijvenschap vertrouwt er echter op dat het zover niet zal komen en in onderling overleg een oplossing kan worden gevonden.

Opvallend is dat relatief veel nieuwe bedrijven op het Gouwe Park in strijd handelen met de eisen uit het beeldkwaliteitplan. Het Bedrijvenschap Regio Gouda roept ondernemers op zich aan het beeldkwaliteitsplan te houden en bij twijfel over de duiding van de regels contact met het Bedrijvenschap op te nemen. Samen zorgen we er immers voor dat de ruimtelijke kwaliteit op het Gouwe Park in stand blijft.

Vervolg handhaving
De laatste schouw dateert van 24 september 2021. Van de geconstateerde overtredingen worden de betreffende ondernemers eind 2021/begin 2022 afzonderlijk geïnformeerd.

Telefonisch spreekuur
Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn of behoefte bestaan aan een toelichting dan is Simone Trouwborst, jurist handhaving beeldkwaliteitplan, elke vrijdag beschikbaar. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-26544320.

Samen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het Gouwe Park wordt gehandhaafd.

 

 

Gouwe Park – werkzaamheden plaatsing kunstwerk

Beste leden VvE Gouwe Park en ondernemers,

Voor de naamsaanduiding van het bedrijventerrein Gouwe Park is door het Bedrijvenschap Regio Gouda een kunstwerk ontworpen en aan de VvE Gouwe Park geschonken.

Het kunstwerk wordt geplaatst in de berm langs de Grote Esch naast de hoofdentree en is circa 8 meter hoog.

Volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van het kunstwerk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juni gereed.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur VvE Gouwe Park

Aankondiging jaarlijkse schouw Keurmerk Veilig Ondernemen

Op 10 juni 2021 van 13.30 tot 15.30 uur vindt de jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein plaats. Tijdens deze schouw worden door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen verbeterpunten in het kader van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein geïnventariseerd. Ook wordt in beeld gebracht welke verbeteringen geconstateerd zijn sinds de schouw van vorig jaar.

Hebt u aandachtspunten gesignaleerd? Of wilt u deelnemen aan deze schouw? Geef het door aan de parkmanager.

Lancering Parksharing
(doet u ook mee?)

Beste ondernemer,

Vandaag lanceren wij: Parksharing Zuidplas Onderneemt!
Het belang van lokaal samenwerken, samen delen en het matchen van vraag en aanbod werd de afgelopen maanden extra duidelijk. Meer dan ooit zien we dat lokale ondernemers elkaar willen en kunnen helpen. Van de horeca tot de zorg, lokaal samen werken loont.

Voor de ondernemers- Winkeliers- en VVE verenigingen in Zuidplas dé aanleiding om samen met de gemeente de ondernemers een professioneel, digitaal deelplatform aan te bieden: Parksharing Zuidplas Onderneemt

Waarom een verre vriend zoeken, als we een goede buur hebben? Bij het ene bedrijf is er grote vraag naar materialen, hulpmiddelen of extra mankracht, terwijl bij het andere bedrijf materieel stil staat, parkeerplaatsen leeg zijn of personeel tijdelijk beschikbaar is. Op Parksharing wordt dit zichtbaar en gematcht.

Ook de producten en diensten die uw bedrijf levert kunt u aanbieden aan bedrijven in de buurt. Want waarom zou u een drukkerij in Zwolle zoeken, als er een aan de overkant van de straat zit?

Hoe werkt het?

  1. Meld u gratis aan op Parksharing Zuidplas Onderneemt.
  2. Plaats vraag en aanbod online.
  3. Zoek en vind wat u nodig heeft.
  4. Maak de match en werk samen.

Via het platform kunt u alles regelen: online contact, de deal sluiten, huur- en detacheringsovereenkomsten, reviews, de eventuele betaling en u ontvangt facturen.

Voordelen
Als u aan de slag gaat met Parksharing, dan zijn de voordelen veelzijdig:

  • Kostenbesparing en extra omzet
  • Minder verspilling en minder afval
  • Contact met buurbedrijven
  • Lokale samenwerking
  • Doet u mee? Ga naar Parksharing

 

Beeldkwaliteitplan samen voor kwaliteit op Gouwe Park

 Voor het bedrijventerrein Gouwe Park is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit plan is opgesteld om de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein te waarborgen. Met deze kwaliteitseisen zorgen we samen voor een hoogwaardig, duurzaam en representatief Gouwe Park. Bij de aankoop van de grond heeft de koper verklaard kennis te hebben genomen van en te zullen voldoen aan het bestemmingsplan Gouwe Park en de aanvullende eisen uit het beeldkwaliteitplan.1 Het beeldkwaliteitplan kent zowel regels die betrekking hebben op de inrichting van de kavel als op het ontwerp van het bedrijfsgebouw. Het beeldkwaliteitplan is ook van toepassing op de periode na de bouw, de beheerfase. 

Bekijk hier het kwaliteitsplan.